Mellan januari 2020 och maj 2023 hade Sverige totalt 2307 döda per miljon med covid-19 och en vaccinationsgrad fullvaccinerade (minst två sprutor) på 72%. Vårt nordiska grannland Island har hittills 697 döda per miljon med vaccineringsgraden 77,7 %. Italien å andra sidan har haft hela 3352 döda per miljon och vaccineringsgraden 81,2 %.

Dödstalen är alltså 340 % högre i Sverige och 460 % högre i Italien än i Island trots att vaccinationsgraden inte skiljer så mycket.

Ovanstående är data från Our World in Data som sammanställs av Johns Hopkins Universitetet i USA. Och börjar man gräva mer i de siffror som finns märker man snart att ovanstående inte är unikt utan att det helt saknas samband mellan vaccinationsgrad och döda med covid-19.

Totalt sett har ca 7 miljoner hittills rapporterats döda med covid-19 i världen. Det betyder 875 per miljon, vilket motsvarar dryga 2 miljoner per år. Det kan jämföras med de 3,2 miljoner som dör bara i EU varje år av hjärtkärlsjukdomar och cancer. Och EU utgör bara 5,6 % av världens befolkning.

Tittar man närmare på dödsfallen med covid-19 så ser man att 65 % av dödsfallen skedde i Europa, USA och Sydamerika trots att de bara utgör 19 % av världens befolkning.

I Indien med sina 1,4 miljarder, dvs 17,5 % av jordens befolkning, var andelen döda i covid-19 bara 7,6 % av alla som dog i världen, dvs 532 tusen. Skulle andelen döda varit lika hög som i Europa hade över 4 miljoner dött i Indien.  

Vaccinationsgraden är för övrigt 67 % i Indien, medan den är 66 % i Europa, 77 % i Sydamerika och 69 % i USA – inte alls så stora skillnader. Det märkliga är att Sydamerika är den världsdel som har högst antal döda i covid med 3097 personer per miljon, men har samtidigt högst vaccinationsgrad. Världsdelen med lägst döda per miljon är Afrika med 181, trots en vaccineringsgrad på bara ca 30 %. Helt uppochnervända världen om man har tesen att vaccinering är det enda som skyddar mot död i covid-19. Uppenbart är det inte så att vaccinet har varit avgörande för hur väl man klarade pandemin om man ser till de olika världsdelarna

Ser man på Europa så verkar det dock finnas en svag trend som visar på att högre vaccinationsgrad ger färre döda. Sverige ligger något under den trendlinjen vilket betyder att vi haft färre döda i förhållande till vaccinationsgrad än medeltalet. Spridningen är dock väldigt stor mellan länderna. Tar man de länder som ligger i spannet 68-74 % vaccinering så är skillnaden mellan det land som har lägst respektive högst antal döda per miljon 2,7 gånger. Och ser man på Västeuropa så har Nederländerna lägst vaccinationsgrad med 68 %, men 2,5 gånger färre döda än Italien som hade högst vaccinationsgrad med 81,2 %, och 2,7 gånger färre än Grekland med 73,6 % vaccinerade.

Vi ser också andra märkliga resultat i Europa. Bulgarien, som har flest döda per miljon, har också lägst vaccinationsgrad med 30,6 %, vilket skulle vara logiskt. Men Ungern har bara 20 % färre döda trots fler än dubbelt så många vaccinerade (62,2 %). Serbien å sin sida, med bara 47,7 % vaccinerade, har ca 600 färre döda per miljon än Italien med 81,2 %. 

Ja, det är många siffror att hålla reda på med slutsatsen är helt klar; de vaccin som har getts i över 13,4 miljarder doser har inte avgjort hur bra ett land klarat sig från coronavirusets härjningar när det gäller antal döda. Hur mycket det har hjälp, vilket det borde gjort, finns inga studier på. En nyligen publicerad studie har dock visat att ”lock downs” inte haft någon direkt effekt, och studier visar också en stark tveksamhet kring om munskydd verkligen minskade smittspridningen.

Vad beror då skillnaderna på?

Vi vet att det var de äldre och överviktiga, med underliggande livsstilssjukdomar som diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen, som hade störts risk att dö. Gemensamt för dem är att de äter en rad olika läkemedel för att ta bort symptom, och ofta med en hel del biverkningar. Och den livsstil som orsakat läkemedelsberoendet påverkar i sin tur mikrobiotan i matsmältningssystemet och därmed hur immunsystemet fungerar.

Kostvanor i olika länder, och levnadsvanor som så, är säkerligen de viktigaste orsakerna till att vi ser så stora skillnader mellan länderna. Det finns också en rad bioaktiva ämnen, förutom de essentiella vitaminer och mineraler vi behöver, som vi får i oss olika mycket av beroende på vad vi äter. Det är också något som påverkar hur väl vårt immunsystem fungerar.   

De afrikanska länderna och Indien har en helt annan matkultur som till största delen består av en vegetarisk kost rik på kostfibrer och bioaktiva ämnen, men man äter också mindre socker och salt. I länder mellan de bägge vändkretsarna är också tillgång till solen, som minskar risken för D-vitaminbrist, en viktig faktor för hälsan. 

Ser vi exempelvis på Uganda så dog 77 personer per miljon med covid under pandemin, och vaccineringsgraden är där bara 27,6 %. Det är 36 gånger färre döda än snittet för alla europeiska länderna som redovisats tidigare, och 35 gånger färre än i Sverige med en vaccinationsgrad på 72%.

Noterbart är att majoriteten av befolkningen i Uganda har en kost som består av växtbaserad fiberrik mat full av ämnen som stärker mikrobiotan och kroppens processer som så. Det är också ett land där brist på D-vitamin är mycket ovanligt tack vare sitt läge vid ekvatorn.  

Något som också särskiljer länderna i tropiska Afrika och vissa andra länder vid ekvatorn är att en stor del av befolkningen äter Ivermektin, ett läkemedel för att minska risken för filariasis (flodblindhet), som orsakas av en parasit som sprids via myggor. I exempelvis Nya Guinea, som har ännu lägre dödstal i covid-19 än Uganda och en vaccinationsgrad på bara 3,2 %, införde myndigheterna 2017 gratis utdelning av en cocktail av tre läkemedel för att bekämpa sjukdomen. Ett av dem var just Ivermektin, som i vissa mindre studier visat sig ha effekt för att minska sjukligheten i covid-19.

Ivermektin har för övrigt använts i över 25 år i stora delar av Afrika och andra länder kring ekvatorn för att just bekämpa filariasis. Det är ett mycket billig men effektivt läkemedel med minimala biverkningar. Upptäckten tilldelades för övrigt nobelpriset 2015.

Men det är också ett mycket kontroversiellt läkemedel då myndigheterna i USA, men också i många västeuropeiska länder, hävdat att det inte har någon effekt när det gäller tidig behandling av covid-19 eller kan förbygga sjukdomen helt. Det har gått så långt att man inte får berätta om det på YouTube utan att få en varning och blir avstängd en vecka. Och gör man om det förlorar man sitt konto.

Varför det är så kontroversiellt kan man ju fråga sig. Allt som kan minska risken till svår sjukdom och död i covid-19 borde ju få användas. Men det finns inga större studier som har gjorts av något läkemedelsföretag kring dess effekt. Men faktum är också att mRNA-vaccinet mot covid-19 skulle fått svårt att bli nödgodkänt om det fanns ett läkemedel som kunde användas istället.

Ifall det nu är Ivermektin som är en bidragande orsak till de låga dödstalen i bland annat Uganda och Nya Guinea finns är det ingen som vet med säkerhet. Det finns dock en hel del som är av den uppfattningen då flera mindre studier tyder på det.

Till saken hör också att den kost man äter i Nya Guinea också till största delen är fiberrik ock växtbaserad. Och någon brist på sol som ger D-vitamin finns inte där heller. Både där och i Uganda är också de vällevnadssjukdomar, vi i vår del av världen lider av, betydligt ovanligare.  I Uganda är det exempelvis 7,5 gånger färre per miljon invånare som dör i hjärtkärlsjukdom än i Sverige och 14,4 gånger färre i colorektal cancer.

Vad som också kan ha betydelse är att en växtbaserad kost tillför antioxidanter. De två viktigaste är glutation och C-vitamin. Till skillnad från C-vitamin kan vi själva producera glutation, men ett extra tillskott kan behövas då förmågan minskar med åldern och våra västerländska levnadsvanor påverkar nivån negativt.

En nyligen publicerad studie visar att de som drabbas värst av covid-19 oftast har låga nivåer av glutation. Likaså att ett tillskott av NAC (N-Acetylcystine), vilket hjälper till att höja nivån av glutation i cellerna, har lett till ett snabbare tillfrisknande. Vi vet också från tidigare studier att glutation förbrukas extra mycket vid just virusinfektioner, men också vid bland annat nedbrytning av alkohol och vissa värktabletter.

Indirekt kan också extra tillskott på C-vitamin göra att risken minskar för brist på glutation då det normalt går åt för att återbilda C-vitamin från dess oxiderade form (dehydro-vitamin C). Med extra tillskott på C-vitamin behöver inte glutation användas för den processen i så hög grad.  

Givetvis är också antalet smittade en faktor som påverkar dödligheten. Enligt Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) var det 3,8 miljarder som smittats från mars 2020 till slutet av 2021 då Omicron kom. Det skulle då betytt knappt hälften av jordens befolkning. Men eftersom Omicron, med dess efterföljande varianter, var mer smittsam än originalet av SARS-CoV-2 så har förmodligen minst att 90 % av jordens befolkning nu haft covid-19.

De siffror kring smittade i ”Our Wold in Data” är tyvärr väldigt osäkra då det till stor del hänger ihop med hur många som testats och hur många som rapporterat in resultatet. En stor del av befolkningen i olika länder kan haft asymptotisk covid-19 eller en mycket lindrig infektion, vilket bidrar till ett stort mörkertal kring antalet smittade.

CIDRAP påpekar också i samma rapport på sin hemsida att skillnaderna i olika länder är stor. I Afrika söder om Sahara var 79,3 % smittade innan Omicron, medan endast 30,9 % var det i Nordamerika.

Det intressanta är alltså att Afrika, som ju klarat sig bäst av alla världsdelar, har fler personer som registrerats med smittan än de länder som haft betydligt fler döda i sjukdomen innan Omicron.

Hur effektivt var vaccinet?

Med ovanstående i beaktande kan man verkligen fråga sig hur effektivt vaccinet egentligen har varit. När Pfizer-BioNTechs mRNA-vaccin fick sitt nödgodkännande, följt av Moderna och sedan AstraZeneca med sitt ”vektorvaccin”, var det mycket begränsad mängd data som fanns tillgänglig kring både säkerhet och effektivitet. Många framstående forskare inom området var därför oroliga för potentiella biverkningar och att nya varianter skulle ge betydligt sämre skydd.

Den som följt debatten bortom ”main stream media” har idag fått en betydligt mer nyanserad bild av hela ”vaccinpandemin”. Myocardit, pericardit, och strok, som lett till svår sjukdom och död, är bara några av de biverkningar som finns beskrivna. Hur många som fått allvarliga biverkningar finns inga officiella siffror på. Men uppgifter om en på 5000 vaccinerade är nog inte en för hög siffra.

Enligt Our World in Data är 64,7 % av jordens befolkning fullvaccinerade. Det skulle i så fall betyda att ca 10 300 blivit drabbade av allvarliga biverkningar, därav 150 i Sverige. Förmodligen är det betydligt fler.

Resultat från en nyligen publicerad studie har märkligt nog visat att vissa batcher av Pfizer-BioNTechs vaccin gett olika mycket biverkningar. I en del batcher är det så många som 1/20 där biverkningar rapporterats, och för andra batcher 1/400. Men det gäller alla typer av biverkningar och inte enbart allvarliga. Men enligt den forskning som finns är det bara ca 10 % av de biverkningar som uppkommer som rapporteras till myndigheterna. I en ny brittisk studie är det så få som 2 %.

Säkerligen har vaccinet förhindrat svår sjukdom och död i många fall, men frågan är i hur stor grad. Tyvärr finns det ingen som vet det då större välgjorda studier saknas.  Men ett märkligt faktum är att ca 70% av alla coviddödsfall skedde efter att massvaccineringen startade i mitten på januari 2021.

Att många med minst två sprutor blivit smittade vet vi, men hur många av dem som dött i covid trots vaccineringen finns inga officiella siffror på. Det borde dock vara enkelt att få fram. Inte heller finns det några studier som visar på de eventuella positiva eller negativa långtidseffekter vaccineringen kan ge.

Vad de senaste 12 månadernas överdödlighet i Europa på 8-10 % beror på, och i vissa europeiska länder, periodvis uppåt 30 %, är det ingen som vet. Det finns de som vill koppla den till vaccineringen, men utan klara bevis. Men redan när man startade massvaccineringen var det forskare som varnade för detta.

En ny sammanställning av officiella siffror på antal döda i olika länder, gjord av Dr Vibeke Manniche från Danmark, visar märkliga resultat. I varken Finland, Norge eller Danmark var det någon överdödlighet 2020, men efter det att vaccinet introducerades jan-feb 2021 steg överdödligheten brant. Ett märkligt sammanträffande som är svårt att förklara. Dr Manniche tror att det är många sammanfallande orsaker till det hela. Men ingen vet säkert vad det beror på.

Något som också är mycket märkligt, och som det inte pratas om, är det faktum att en stor majoritet av de som dog i covid-19, bland annat i de nordiska länderna, gjorde det efter att vaccineringen med mRNA-vaccinet startade. Enligt siffror från Our World in Data var det ca 92 % i Finland, 90 % i Norge, 87 % i Danmark och 66 % i Sverige. Och som nämnts tidigare, ca 70 % av alla som dött i covid-19 gjorde det efter att vaccineringen startade.

Det finns alltså fortfarande många obesvarade frågor kring pandemin och effekterna av hur världssamfundet, med WHO i spetsen, hanterat pandemin.

Vad som saknas är tyvärr en öppen debatt kring detta. Det är dags att WHO eller varje land för sig utser en ”haverikommission” för att se på vaccinets reella effekt på smittspridning och sjuklighet i covid-19, men också kring potentiella biverkningar av vaccinet eller konsekvenser av hur de restriktioner som infördes under pandemin påverkar människors hälsa. Det borde ligga både i de styrandes och i de allmännas intresse att få veta.

Tyvärr är det komplicerat och kostsamt att göra den typen av studier och de finns inga pengar att tjäna. Men studier borde bekostas av allmänna medel och redovisar offentligt. Med ökad transparens skulle vi också minska risken för att allt som inte stämmer med det officiella narrativet betecknas som konspirationsteorier. Frågan är varför vi inte ser den transparensen.

PJ/2023-06-29

https://www.worldlifeexpectancy.com/uganda-coronary-heart-disease Döda i hjärtkärlsjukdomar i Uganda och andra sjukdomar

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36902520/ Antikroppar SARS-CoV-2 med eller utan tidigare corona infektion av andra varianter.

https://www.cidrap.umn.edu/estimate-less-half-world-has-had-covid-19 antal smittade i världen

https://ourworldindata.org/covid-deaths Our World In Data, officiell statistik kring vaccinering, sjukdom och död med covid-19

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8151981/ micronutrienter minskar risken för covid, metaanalys